העברת גבית מיסי ועד מקומי למועצה החל מחודש ינואר 2020

ועד מקומי (10/12/2019 20:20)

החל מה-1.1.2020 תחל גבית מס הועד המקומי באמצעות מועצה אזורית מרחבים. ולפיכך, יופסק התשלום לוועד באמצעות האגודה החקלאית (מפעל המים).

 החל מינואר 2020 האגודה החקלאית תפסיק לגבות מהתושבים המוניציפאליים את מס הועד המקומי, תשלום מס הועד המקומי שייגבה מבעלי המשקים יועבר ישירות לאגף הגביה במועצה על ידי האגודה החקלאית.

התשלום של התושבים המוניציפאליים, ייעשה באמצעות הוראת הקבע שנתנה לתשלום הארנונה למועצה.

על מנת לאפשר זאת, עליכם לפנות בהקדם למחלקת הגביה במועצה לטלפון שמספרו:  089929436

  089929437 או 089929412 או 089929422                                                                                                                                    

ולאשר את השימוש בהוראה שניתנה על ידיכם לתשלום הארנונה לתשלום מס הועד המקומי.

מסמכים מצורפים להודעה זו: